најнови статии / artikujt më të ri KËRKO

Пријава за тренинг / Aplikimi për trajnim

„Десет дена Мировна република“
Тренинг за соочување со минатото и изградба на мир
„Dhjetë ditë Republikë Paqësore”
Trajnim për ballfaqim me të kaluarën dhe ndërtim të paqes

  * одговорите на прашањата 5 а). и б). ни претставуваат главен извор на информации во процесот на избор на учесници/чки. Посветете им време и пополнете ги исцрпно и од своја лична перспектива.

  * përgjigjet e pyetjeve 5 a). dhe b). paraqesin burimin kryesor të informatave në procesin e përzgjedhjes së pjesëmarrësve. Përkushtojuni kohë dhe plotësojini qartë dhe plotësisht nga perspektiva juaj personale.

  Прашањата 9 и 10 одговори ги само доколку си активен/а во некоја организација. Ако не си, оди на прашање 11.
  Përgjigju në pyetjet 9 dhe 10 vetëm nëse je aktiv/e në ndonjë organizatë. Nëse nuk je, kalo në pyetjen 11.

  11. Дали си спремен/на да учествуваш на сите 10 денови од тренингот? / A je i/e gatshëm/me të marrish pjesë në të gjitha 10 ditët të trajnimit?
  да/poне/jo

  12. Посебни потреби / Nevoja të veçanta:

  2016 Мировна акција

  Translate »