најнови статии / artikujt më të ri KËRKO

За нас | Rreth nesh

Мировна Акција е оформена 2001 година со обединувањето на повеќе неформални групи на пацифисти, антимилитаристи и приговарачи на совеста. Нашата мисија е промоција на мирот и културата на ненасилство. Во првите пет години од нашето постоење, акцентот во нашата работа беше ставен на признавање на приговорот на совеста (ПС), потоа на негова имплементација и консеквентно на укинување на обврзното служење на воен рок.

Од 2006 година започнавме со работа и на втората програма „Регионалната програма за антидискриминација“ која се фокусираше на оснажување на младите за препознавање и реагирање на разни појави на дискриминација. Во оваа програма заедно со активистите и активистките на Мировна акција беа вклучени млади од граѓански организации од Србија, БиХ, Косово, Хрватска и Македонија.

Програмата за Соочување со минатото започна во 2008 година со фокус на собирање на животни приказни за војната во 2001 година во Македонија. Програмата опфаќа и публикување на книги со животни приказни, списанија поврзани со темата, собирање на книги, списанија и друг материјал за војната во 2001 во Македонија, како и одржување на тренинзи за изградба на мир со учесници од кризните региони во 2001 година. Во оваа програма е и нашата работа со директните учесници од војната, од двете страни.

________________________________________________________________________________

Aksioni Paqësor është formuar në vitin 2001 me bashkimin e më shumë grupeve joformale të pacifistëve, antimilitaristëve dhe kundërshtarëve të ndërgjegjeshëm. Misioni jonë është të promovojmë paqen dhe kulturën e padhunshmërisë. Në pesë vjetët e para të ekzistencës tonë, theksi i punës tonë ishte pranimi i kundërtshtimit të ndërgjegjshëm, pastaj në zbatimin e tij dhe më pastaj në anulimin e shërbimit të domosdoshëm ushtarak.

 

Nga viti 2006 filluam me punë edhe në programin e dytë “Programi rajonal për antidiskriminim” i cili u fokusua në inkurajimin e të rinjëve për detektimin dhe reagimin ndaj dukurive të ndryshme të diskriminimit. Në kuadër të këtij programi së bashku me aktivistet dhe aktivistët e Aksionit Paqësor ishin të kyçur të rinjë edhe nga organizata të tjera qytetare nga Serbia, BdheH, Kosova, Kroacia dhe Maqedonia.

 

Programi për Ballafaqim me të Kaluarën filloi në vitin 2008 me fokus mbledhjen e tregimeve jetësore nga lufta e vitit 2001 në Maqedoni. Programi përfshin edhe botimin e librave me tregime jetësore, revista lidhur me këtë temë, mbledhjen e librave, revistave dhe materialeve të tjera për luftën e 2001-shit në Maqedoni, si dhe mbajtjen e trajnimeve për ndërtimin e paqes me pjesëmarrës nga rajonet e krizave në vitin 2001. Në këtë program hy edhe puna jonë me pjesëmarrësit e drejtpërdrejtë në luftë, nga të dyja anët.

 

ИЗВЕШТАИ / RAPORTE

2016 финансии/financiar       наративен/narativ

2017 финансии/financiar       наративен/narativ

2018 финансии/financiar       наративен/narativ

 

2016 Мировна акција

Translate »