најнови статии / artikujt më të ri KËRKO

Тимот / Ekipi

Боро Китаноски

boro@mirovnaakcija.org

Роден во 1976 во Прилеп. Еден од основачите на Мировна акција во 2001. Приговарач на совест. Има повеќегодишно тренерско искуство во областите: ненасилна акција, изградба на мир, орална историја, мировно образование, работа со воени ветерани, приговор на совест. Работел на разни позиции во повеќе национални, регионални (Балкан) и меѓународни програми за антимилитаризам, приговор на совест, изградба на мир, антидискриминација, мировно образование, а во моментов е мировен работник на програмата за Соочување со минатото во Мировна акција.

Бил член на Извршниот комитет на War Resisters’ International – WRI (2006 – 2010) и интернационално избран член на Советот на WRI (2006 – 2014). Бил национален координатор на Иницијативата за РЕКОМ (2010/2011).

Boro Kitanoski

boro@mirovnaakcija.org

Ka lindur në vitin 1976 në Prilep. Është njëri nga themeluesit e Aksionit Paqësor në vitin 2001. Kundërshtues i ndërgjegjshëm. Ka përvojë disavjeçare si trajnues në fushat: aksioni i padhunshëm, ndërtimi i paqes, historia gojore, arsimimi për paqe, punë me veteranë lufte, kundërshtim i ndërgjegjshëm. Ka punuar në pozicione të ndryshme në programe të ndryshme nacionale, rajonale (Ballkan) dhe ndërkombëtare për antimilitarizëm, kundërshtim të ndërgjegjshëm, ndërtim të paqes, antidiskriminim, arsimim për paqe, ndërsa për momentin është punëtor për paqe në Programin për Ballafaqim me të Kaluarën në Aksionin Paqësor.

Ka qenë anëtar i Komitetit Ekzekutiv i War Resisters’ International – WRI (2006 – 2010) dhe anëtar i përzgjedhur ndërkombëtarisht i Këshillit të WRI (2006 – 2014). Ka qenë koordinator nacional i Nismës për KOMRA (2010/2011).

Горан Талески

goran.taleski@mirovnaakcija.org

Горан Талески е роден на 17.11.1976 година во Прилеп. Дипломирал на Факултетот за електротехника и информациски технологии (ФЕИТ).Еден од основачите на Мировна акција. Ангажиран во работата на Здружението од неговите почетоци. Работел на проекти од областите на Соочување со минатото, интегрирано образование, препознавање и реагирање на појави на дискриминација, приговор на совест. Тренер за изградба на мир со повеќегодишно искуство. Работи и како тренер на програми со воени ветерани и со собирачи на животни приказни.

Посебен интерес: влијанието на пишаната историја и колективните наративи во перцепцијата на актуелните конфликти.

Goran Taleski

goran.taleski@mirovnaakcija.org

Goran Taleski ka lindur më 17.11.1976 në Prilep. Ka diplomuar në Fakultetin për Elektroteknikë dhe Tekonologji Informatike.

Njëri nga themeluesit e Aksionit Paqësor. I angazhuar në punën e shoqatës që nga fillimet e saja. Ka punuar në projekte nga fushat e ballafaqimit me të kaluarën, arsimit të integruar, njohjes dhe reagimit të paraqitjeve të diskriminimit, kundërshtimit të ndërgjegjshëm. Trajner për ndërtim të paqes me përvojë shumëvjeçare. Punon edhe si trajner në programe me veteranë të luftës dhe me mbledhës të tregimeve jetësore.

Interes të posaçëm: ndikimi i historisë së shkruar dhe i narativave kolektive në perceptimin e konflikteve aktuale.

Emrah Rexhepi

emrah@mirovnaakcija.org

Emrah Rexhepi është Punëtor Paqësor në Aksionin Paqësor. Ka studiuar Gjuhë Angleze dhe Studime Amerikane, dhe Marrëdhënie me Publikun, të dyja me fokus në politikë, padhunshmëri, multikulturalizëm dhe komunikim në Univerzitetin Ndërkombëtar Ballkanik në Shkup. Ai është aktivist mbi 7 vite, aktivisht duke marrë pjesë në lëvizje dhe inicijativa të ndryshme të lidhura me të drejtat arsimore, dhe të drejtat të njeriuit dhe ata sociale.

Punon në arsim të integruar dhe ballafaqim me të kaluarën. Gjithashtu është edhe trajner për ndërtim të paqës dhe ballafaqim me të kaluarën.

Më herët është marrë më marrëdhënie me publikun dhe gazetari.

Емрах Реџепи

emrah@mirovnaakcija.org

Емрах Реџепи е мировен работник во Мировна акција. Има студирано Англиски јазик и американски студии, и Односи со јавноста, и дветте со фокус на политика, ненасилство, мултикултурализам и комуникации на Меѓународниот балкански универзитет во Скопје. Тој е активист веќе над 7 години, активно учествувајќи во разни движења и иницијативи поврзани со образовни права и, човекови и социјални права.

Работи на интегрирано образование и соочување со минатото. Исто така е и тренер за изградба на мир и соочување со минатото.

Претходно се занимавал со односи со јавноста и новинарство.

Марина Ѓорѓиоска Китаноска

marina@mirovnaakcija.org

Таа работи во граѓанскиот сектор од 2001-ва година. Почетоците ги бележи во рамки на програма за човекови права во Центарот за граѓанска иницијатива, каде работи до 2017-та. Во својата долгогодишна работа, била ангажирана како проектен координатор, обучувачка за теми поврзани за градење на капацитети на ГО, тематски обуки за разрешување на конфликти за разни групи на интерес од образовни институции, младински групи, месни заедници и др.  како и одговорности на менаџирање на програмско ниво. Ко-автор е на прирачници поврзани со обуки за ГО, анализи и истражувања од областите на образование, положба на жените од рурални средини, и др. Посебен интерес има за проектна евалуација, како и проценка за капацитети на ГО, за што веќе има искуство.

Од септември 2017-та се приклучува на тимот на Мировна акција, чии вредности ги дели, почитува и промовира. Мировната работа, за неа е нов предизвик, кога станува збор за придонес кон заедницата преку конкретни мировни програми.  Во Мировна акција работи на поддршка на организациско ниво, а себеси се гледа како силна поддршка во процесите за промоција на Интегрираното образование и Соочување со минатото.

Marina Gjorgjioska Kitanoska

marina@mirovnaakcija.org

Ajo punon në sektorin qytetar që nga viti 2001. Fillimet e saj i shënon në kornizat e programit për të drejtat e njeriut në Qendrën për Inciativë Qytetare, ku ka punuar deri më vitin 2017. Në punën e saj shumëvjeçare ka qenë e angazhuar si koordinatore projekti, trajnuese për tema që kanë të bëjnë me ndërtimin e kapaciteteve të OQ, trajnime tematike mbi zgjidhjen e konflikteve për grupe të ndryshme të interesit nga institucionet arsimore, grupet rinore, bashkësitë lokale etj. si dhe ka patur përgjegjësi për menaxhim në nivel programatik. Është bashkë-autore në manuale që kanë të bëjnë me trajnimet për OQ, analizat dhe hulumtimet në fushën e arsimit, pozitën e grave të zonave rurale, etj. Ka një interes të vaçantë për evaluim projektesh si dhe për vlerësim të kapaciteteve të OQ, për të cilën tani më ka edhe përvojë.

Që nga shtatori i vitit 2017 i është bashkuar ekipit të Aksionit Paqësor vlerat e të cilit i ndanë, i respekton dhe i promovon.  Për të puna paqësore është një sfidë e re kur bëhet fjalë për kontributin ndaj komunitetit përmes programeve konkrete paqësore. Në Aksionin Paqësor punon në mbështetjen e nivelit organizativ dhe e sheh veten si një mbështetje të fuqishme në proceset për promovim të Arsimimit të Integruar dhe Ballafaqimit me të Kaluarën.

ТИМ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈА / EKIPI PËR DIGJITALIZIM:

Андреа Велинова

Fitore Baftija

Fatbardha Baftija

ТИМ НА ИНТЕРВЈУЕР(К)И ЗА ЖИВОТНИ ПРИКАЗНИ  / EKIPI I INTERVISTUES(E)VE PËR TREGIME JETËSORE:

Марија Илиевска

Емилија Маневска

Зинка Ганиќ

Слободан Тофиловски

Дивна Јанкова

Shiqeri Xhaferi

Фросина Пандурска Драмиќанин

Fitore Baftija

Катерина Стоилевска

Akif Kariman

Manuela Demir

2016 Мировна акција

Translate »